Elevsynet vårt

Elevsynet vårt:

  • Alle elever kan lære!
  • Vi ser den enkelte elev!
  • Vi er alle likeverdige mennesker

Til hvert av momentene er det laget en kort tekst som utdyper elevsynet vårt:

Alle elever kan lære

Vi vet at hver elev hos oss kan lære - vår jobb er å gi eleven muligheten til å oppleve gleden ved å lære. For å få dette til bruker vi vår breie kompetanse til å etablere et trygt og forutsigbart læringsmiljø, der hver elev kan utvikle sine evner og erfaringer til etterspurt faglig kompetanse.
Vi stiller høye krav til oss sjøl og har forventninger til at eleven benytter seg av de mulighetene vi gir til å lære. 

Vi ser den enkelte elev

Du som begynner hos oss som elev skal vite at vi vil ta hensyn til din faglige og sosiale bakgrunn uten å sette deg i en bås, og vi vil gi deg gode muligheter til å vise at du også er en person som vil bidra positivt til egen og andres læring. Vi vil lytte til deg og ta på alvor dine behov for både tilpasset opplæring og et trygt og godt læringsmiljø. Vi vil følge deg opp og være der når du trenger en å prate med enten det er om det faglige eller om andre forhold. 

Vi er alle likeverdige mennesker

På Godalen vgs. er vi mange personer - og vi er alle forskjellige! Vi har ulike roller i en skolesammenheng; vi er elev, lærer, rengjører, leder, miljøarbeider, rådgiver osv. og vi skal alle fungere godt sammen. Vår hovedoppgave er å skape et trygt miljø der elevene opplever læring og positiv utvikling. For å få dette til er det viktig at vi ser på oss som likeverdige mennesker som respekterer hverandre og ikke dømmer hverandre på bakgrunn av utseende, etnisk bakgrunn, kjønn, seksuell legning, religion o.l. 
For at alle oss som utgjør Godalen vgs. - elever og ansatte  - skal fungere godt sammen, har skolen verdier, regler og normer som ligger til grunn for likeverdighet mellom oss.