Servicesenteret

Servicesenter-teamet er del av elevtjenesten ved Godalen vgs., og i skoleåret 23/24 består teamet av fire språklærere, en spesialpedagog (lese- og skrivevansker) og tre matematikk- og naturfaglærere. Disse syv pedagogene veileder i ulike metoder for tilrettelegging av undervisningen i samarbeid med faglærer/teamene. Vi hjelper til med å tilpasse undervisningen og skolehverdagen slik at elever med ulike faglige og sosiale forutsetninger, får en opplæring som imøtekommer krav om tilrettelagt undervisning i størst mulig grad.

Filologer:

Lisbeth Igland 

Lisa Kristoffersen 

Torleif Sleveland 

Mie Marie Grønning 

Realister:

Irene Aarstad 

Thomas Storhaug 

John Inge Vemmestad 


Hva

SeSe-teamet skal være en støtte for teamene ved Godalen, i fagene norsk (inkludert SNO), engelsk, matematikk og naturfag. Denne støtten er faglig og metodisk med grunnlag i behovene hos elevene. Støtten i fagene skal hovedsakelig foregå i klassene. Tanken er at vi blant annet skal bidra med metodiske grep som kan bidra til at elevene får dekket sine behov sammen med klassen sin i ordinær undervisning.

SeSe tilbyr ikke «nødhjelp» hvor oppgaven er at vi skal «redde» elever som ikke henger med i undervisningen. Vi skal være med å tilrettelegge undervisningen slik at klassen og faglærer skal få utbytte av alle deler av opplæringen.

Vi deltar i planlegging, gjennomføring, vurderingsarbeid, samt oppsummering og erfaringsdeling / evaluering av undervisning og for å få til mer tverrfaglig samarbeid og temabasert undervisning.

Vi følger skolens team, deltar på teammøter, klasselærerråd, ukeslutt/ukestart, og bidrar og deler erfaring på tvers av skolen gjennom et tett samarbeid med teamene. I tillegg til det rent faglige omhandler det områder som skole/hjem-samarbeid, sosiale utfordringer, klassemiljø/læringsklima, makkerskap etc. Vi jobber ut fra et holistisk syn på undervisning og tilrettelegger for samarbeid mellom kollegaer, samt initiere en profesjonell delingskultur i organisasjonen.

Hvordan

For å få til dette må fagveileder og aktuelle faglærere ha minst 30 minutters samarbeidstid hver uke til forberedelse av halvårsplaner, periodeplaner, vurderinger, undervisningsopplegg og/eller metoder. Samarbeidstiden er avgjørende for å kunne gjøre jobben vår på best mulig måte. Vårt bidrag i dette samarbeidet er å passe på at elevenes behov/rettigheter ivaretas gjennom hele skoleåret og gi veiledning som omhandler fag og undervisning. Fokusområder vil være:

  • Elevmedvirkning
  • Klasseledelse
  • Differensiering (nivå/elevforutsetninger)
  • Læringsklima
  • Tverrfaglighet og relevans (programfag og fellesfag)
  • Motivasjon
  • Fagfornyelsen
  • Vurderingsarbeid

Samarbeidet med faglærer og teamet vil naturligvis få ulike former, basert på faget, avdelingen, pedagogene og elevene. SeSe bidrar til forutsigbarhet, uten at man mister frihet.

SeSe er behjelpelig med kartlegging og tilrettelegging for elever som har spesielle behov knyttet til autisme- og ADHD-spektervansker, lese- og skrivevansker som utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), dysleksi og dyskalkuli. Sammen med rådgivere og miljøteamet skal vi gjennom arbeidet vårt fremme skolens identitet; elevsyn, syn på undervisning og sosial kompetanse.