Fritak kroppsøving

Dersom du har forutsetninger som gjør at du ikke kan følge undervisningen i kroppsøving på lik linje med øvrig elever kan du søke om fritak/fritak for vurdering i kroppsøving.

Bestemmelser for fritak for vurdering med karakter, eller fritak for opplæring i kroppsøving.

Reglene for fritak for opplæring kroppsøving er regulert i Forskrift til opplæringsloven,
hhv § 1-12 og § 3-20. Det er du som elev som søker og som fremlegger dokumentasjon. Du kan gjerne ta kontakt med rådgiver og/eller helsesykepleier for veiledning før du søker. 

Alle søknader skal dokumenteres med legeerklæring. Krav til dokumentasjon ser du under.

Fritak fra opplæring

§ 1-12 Fritak frå opplæring i kroppsøving
Rektor kan etter søknad gi elevar i vidaregåande opplæring fritak frå opplæring i kroppsøving. Eleven må leggje fram ei fråsegn frå lege som dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og at tilpassa opplæring ikkje er mogleg. Rektor si avgjerd er eit enkeltvedtak.

Paragraf 1-12 er en snever unntaksregel. Bestemmelsen skal forstås slik at det i særskilte tilfeller er en meget snever adgang til å frita eleven i videregående opplæring fra opplæring i kroppsøving. Fritak skal bare innvilges i de tilfeller det ikke er mulig å tilrettelegge opplæringen, og eventuelt gi eleven fritak fra vurdering med karakter etter § 3-20. Dette skal være siste utvei, og begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt.

Eleven må legge frem en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven. Vi understreker også at en legeerklæring i seg selv ikke automatisk fører til at fritak innvilges. Det må også gå frem av legeerklæringen hvorfor deltakelse i opplæringen i kroppsøving vil være til skade for eleven, og at dette ikke kan løses ved å tilrettelegge opplæringen. (Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at sistnevnte vilkår er oppfylt.)

I de tilfeller der eleven kan følge undervisningen gjennom å få tilrettelagt opplæringen, kan man søke om fritak for vurdering med karakter.

Fritak for vurdering med karakter

I noen tilfeller kan tilpassing av kroppsøvingsfaget bli så omfattende at vurdering med karakter ikke kan gjøres. I disse tilfellene kan eleven søke om fritak for vurdering med karakter

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving
Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan søkje rektor om fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får, ikkje kan vurderast med karakter. Avgjerda er eit enkeltvedtak. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter skal få undervegsvurdering utan karakter.

Det foreligger ingen spesielle krav til legeerklæringen ved søknad om fritak fra vurdering med karakter. Vi oppfordrer imidlertid til at legeerklæring formuleres på en slik måte at fritak for vurdering med karakter støttes, da med bakgrunn i elevens helsemessige situasjon.

Tips om hvordan opprette søknad finnes ved å klikke på denne lenken: https://vimeo.com/channels/viselever