Fritak kroppsøving

Kroppsøvingsfaget gir spesielt stort rom for tilrettelegging ut fra den enkeltes forutsetninger. Likevel kan det i noen særskilte tilfeller være slik at man blir nødt å søke om fritak. Bestemmelsene rundt fritak er strenge, og fritak skal kun unntaksvis benyttes. Les mer i denne artikkelen.

Før man søker om fritak …

Et grunnleggende utgangspunkt for en fritakssøknad er at eleven har vært i dialog med faglærer og fått tilrettelagt undervisningen ut fra dokumenterte behov. Tilrettelegging skal strekke seg så langt det er mulig for eleven.

Man trenger ikke å søke om å få tilrettelagt undervisningen, men fremlegger en legeerklæring for faglærer og blir enig om et opplegg som er tilrettelagt. 
Har du vært gjennom en operasjon eller annet, vil faglærer hjelpe deg med et opplegg som er tilpasset din situasjon. Dette trenger man heller ikke søke om. 

«Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Elever som har behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, har krav på spesialundervisning» (Udir) https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.2-undervisning-og-tilpasset-opplaring/?lang=nob

Det betyr at tilpasset opplæring og tilrettelegging i all hovedsak skjer innenfor den ordinære undervisningskonteksten, sammen med klassen/gruppa. Unntaksvis kan det være behov for et individuelt tilrettelagt opplegg utenfor fellesskapet, men da i en tidsavgrenset periode.

"3-stegsmodell"

Før man søker må man ha gjennomført/prøvd ut stegene under:

  1. Et tilrettelagt opplegg skal være prøvd ut over tid. Dersom man ikke har prøvd ut, og fulgt opp et opplegg, vil en fritakssøknad i all hovedsak bli avslått. 
    Merk at det kan ta tid før man finner den beste tilretteleggingen for din situasjon.
  2. Dersom det viser seg at tilretteleggingen, over tid, ikke kan vurderes med karakter, kan man, i samråd med faglærer, søke om å få fritak for vurdering med karakter. Faglærer vil da bli forespurt om hva som er gjort ift tilrettelegging og om eleven har fulgt dette opp/møtt opp til undervisningen. Dersom eleven ikke har møtt opp til undervisningen kan man ikke si at det tilrettelagte opplegget er prøvd ut. Da kan man heller ikke vurdere at dette ikke kan vurderes med karakter.  
  3. I veldig sjeldne tilfeller vil deltakelse i kroppsøving være skadelig for deg, og at tilrettelegging ikke er mulig. I disse sjeldne tilfellene kan man søke om fritak i kroppsøving (opplæringsplikten). Les mer lenger nede i artikkelen om denne regelen.

Bestemmelser for fritak for vurdering med karakter, eller fritak for opplæring i kroppsøving.

Reglene for fritak for opplæring kroppsøving er regulert i Forskrift til opplæringsloven,
hhv § 1-12 og § 3-20. Det er du som elev som søker og som fremlegger dokumentasjon. Du kan gjerne ta kontakt med rådgiver og/eller helsesykepleier for veiledning før du søker. 

Alle søknader skal dokumenteres med legeerklæring. Krav til dokumentasjon ser du under.

Fritak for vurdering med karakter

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving
Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan søkje rektor om fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får, ikkje kan vurderast med karakter. Avgjerda er eit enkeltvedtak. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter skal få undervegsvurdering utan karakter.

Det foreligger ingen spesielle krav til legeerklæringen ved søknad om fritak fra vurdering med karakter. Vi oppfordrer imidlertid til at legeerklæring formuleres på en slik måte at fritak for vurdering med karakter støttes, da med bakgrunn i elevens helsemessige situasjon.

Har du fått innvilget en søknad om fritak for vurdering med karakter må du møte opp til undervisning på lik linje som de øvrige elevene. Dette fritar deg ikke fra deltakelse.

En søknad om fritak for vurdering uten karakter vil bli avslått om man ikke har vært i dialog med faglærer og prøvd ut et tilrettelagt opplegg over tid.

Fritak fra opplæring

§ 1-12 Fritak frå opplæring i kroppsøving
Rektor kan etter søknad gi elevar i vidaregåande opplæring fritak frå opplæring i kroppsøving. Eleven må leggje fram ei fråsegn frå lege som dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og at tilpassa opplæring ikkje er mogleg. Rektor si avgjerd er eit enkeltvedtak.

Paragraf 1-12 er en snever unntaksregel. Bestemmelsen skal forstås slik at det i særskilte tilfeller er en meget snever adgang til å frita eleven i videregående opplæring fra opplæring i kroppsøving. Fritak skal bare innvilges i de tilfeller det ikke er mulig å tilrettelegge opplæringen, og eventuelt gi eleven fritak fra vurdering med karakter etter § 3-20. Dette skal være siste utvei, og begge vilkårene i bestemmelsen må være oppfylt.

Eleven må legge frem en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven. Vi understreker også at en legeerklæring i seg selv ikke automatisk fører til at fritak innvilges. Det må også gå frem av legeerklæringen hvorfor deltakelse i opplæringen i kroppsøving vil være til skade for eleven, og at dette ikke kan løses ved å tilrettelegge opplæringen. (Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at sistnevnte vilkår er oppfylt.)

I de tilfeller der eleven kan følge undervisningen gjennom å få tilrettelagt opplæringen, kan man søke om fritak for vurdering med karakter.

Tips om hvordan opprette søknad finnes ved å klikke på denne lenken: https://vimeo.com/channels/viselever