Fraværsreglement

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Unntaket fra dokumentasjonskravet gjelder ut skoleåret 2021/2022

I 2020 ble det innført unntak fra dokumentasjonskravet i videregående skole. Dette unntaket varer ut inneværende skoleår, og gjelder for fraværsgrensen, samt føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

Elever over 18 år kan dermed skrive egenmelding for alt helserelatert fravær, mens elever under 18 år må få egenmelding fra en foresatt. Fravær som ikke skyldes helsemessige årsaker skal føres som normalt. 

Her kan du lese mer om fraværsreglene på udir.no.

____________________________________________________________________________________________________________________________

*Oppdatert 15.04.20:

Fra 27. april åpnes det for noe undervisning i verksted. Oppmøte til denne undervisningen skal registreres, men det skal ikke føres time- og dagsfravær relatert til fraværsgrense og vitnemålsføring. 

Vi minner om at man som elev skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse. Dette gjelder også når undervisningen skjer via internett. 

*Oppdatert 19.03.20:

Fra 13. mars gis det ikke undervisning i skolebygningene, men via internett. Dette får betydning for fraværsføringen. 

Fram til skolen gjenåpnes føres det ikke time- og dagsfravær, men elevenes elektroniske  deltakelse i nettundervisningen vil loggføres. Vi forventer at du som elev deltar i den digitale undervisningen, at du logger deg på og leverer oppgaver og arbeid i de ulike fagene. Hvis du ikke følger opp dette, vil en kunne komme i en situasjon hvor faglærer ikke har et vurderingsgrunnlag. Da vil du få tilsendt et varsel om at det ikke kan settes standpunktkarakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær vil gjelde ut skoleåret 2019/2020.

Ved sykdom skal elever levere egenmelding til kontaktlærer (ODT, 38 kB). NB! Dette vil også gjelde dersom de ikke kan delta i nettundervisningen. 

 

Før 13.mars:

Det er blitt gjort endringer i fraværsreglene som følge av koronaviruset. Endringene gjelder foreløpig ut dette skoleåret. Elever må melde i fra, og levere egenmeldingsskjema (ODT, 38 kB) til kontaktlærer ved fravær. Dersom en er under 18 år, må en ha underskrift fra foresatte. 

Hvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Til toppen